Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění IV. 2019.pdf

ZÁPIS

ze shromáždění společenství vlastníků SVJ 845 dne 3.4. 2019

Body programu:

  1. Úvod a seznámení s programem shromáždění
  2. Zpráva o činnosti výboru SVJ
  3. Zpráva o hospodaření SVJ
  4. Plán oprav pro rok 2019
  5. Závěr shromáždění

 

Úvod a seznámení s programem shromáždění

Shromáždění vlastníci byli zpraveni o bodech programu a bylo spočítáno, že přítomno k hlasování je nadpoloviční většina všech vlastníků, tj. 51,56 %. Shromáždění je usnášeníschopné.

Předseda výboru Josef Šrámek upozornil shromáždění na současné problémy v domě

a) kouření na balkkonech při otevřených dveřích - montáž lígru b) přetápění v sušárně a ještě k tomu otevřené okno

 

Zpráva o činnosti výboru SVJ

Zprávu přednesl místopředseda výboru Karel Schulndensfeld. Zpráva byla jednomyslně přijata všemi přítomnými členy SVJ.

 

Zpráva o hospodaření SVJ

Zprávu přednesla za kontrolní komisi paní Točková. Zpráva byla jednomyslně přijata všemi přítomnými členy SVJ

 

Plán oprav pro rok 2019

  1. oprava zateplení v místě zjištěného tepelného mostu f. Svárovský 295 370,- Kč včetně zaizolování balkonů na západní straně. Konečná cena se bude odvíjet podle toho u kolika balkonů se provede.
  2. výměna zvonků za elektrické f. ENEKO 127 400,- Kč
  3. oprava rampy u zadního vchodu

 

Cenové návrhy

  1. nový klíčový systém u firmy s větší dostupností, blízko metra, tramvaje
  2. nová dlažba a dveře 1-2 n.p. Vstupy do sklepů, ke kanceláři a bytů

 

Usnesení

Řídící shromáždění přednesl tento návrh usnesení:

Shromáždění vlastníků vzalo na vědomí zprávu o činnosti výboru za období 2018

 

Shromáždění vlastníků schvaluje:

- zprávu o hospodaření Společenství

- účetní závěrku za rok 218

- plán oprav na další období

 

Závěr shromáždění

Předseda SVJ Josef Šrámek poděkoval přítomným členům za účast. Oznámil, že bude ke konci roku končit ve výboru SVJ i jako předseda SVJ. Oznámil, že v listopadu se svolá mimořádné shromáždění, aby členové společenství měli čas uvažovat o svých kandidátech. Aby se na listopadovém shromáždění bez problémů zvolil nový člen výboru SVJ a nebo přímo nový předseda SVJ.

Předseda SVJ končil shromáždění ve 20 hod.

 

Zápis:   pí. Špínová

Předseda:   Josef Šrámek

Místopředseda:   Karel Schuldensfeld